Կաթողիկոսներ Ամենայն Հայոց

ԱԹՈՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Ա. †  Ս. Թադէոս առաքեալ (43-66)
Բ.  Ս. Բարդուղիմէոս առաքեալ (60-68)
Գ.  Զաքարիա հայրապետ  (68-72)
Դ.  Զեմենտոս հայրապետ  (72-76)
Ե.  Ատրներսեհ հայրապետ  (77-92)
Զ.  Մուշէ հայրապետ (93-123)
Է.  Շահէն հայրապետ (124-150)
Ը.  Շաւարշ հայրապետ (151-171)
Թ.  Ղեւոնդիոս հայրապետ  (172-190)
Ժ.  Մեհրուժան հայրապետ (240-270)

***

1. Տ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 302-325
2. Տ. Ս. Արիստակէս Ա Պարթեւ 325-333
3. Տ. Ս. Վրթանէս Ա Պարթեւ 333-341
4. Տ. Ս. Յուսիկ Ա Պարթեւ 341-347
5. Տ. Փառէն Ա Աշտիշատցի 348-352
6. Տ. Ս. Ներսես Ա Պարթեւ 353-373
7. Տ. Շահակ Ա Մանազկերտցի 373-377
8. Տ. Զաւէն Ա Մանազկերտցի 377-381
9. Տ. Ասպուրակէս Ա Մանազկերտցի 381-386
10. Տ. Ս. Սահակ Ա Պարթեւ 387-439
11. Տ. Ս. Յովսէփ Ա Հողոցմեցի 440-452
12. Տ. Մելիտէ Ա Մանազկերտ 452-456
13. Տ. Մովսէս Ա Մանազկերտցի 456-461
14. Տ. Ս. Գիւտ Ա Արահեզացի 461-478
15. Տ. Ս. Յովհաննէս Ա Մանդակունի 478-490
16. Տ. Բաբգէն Ա Ոթմսեցի 490-516
17. Տ. Սամուէլ Ա Արծկեցի 516-526
18. Տ. Մուշէ Ա Այլաբերցի 526-534
19. Տ. Սահակ Բ Ուղկեցի 534-539
20. Տ. Քրիստափոր Ա Տիրառիջցի 539-545
21. Տ. Ղեւոնդ Ա Եռաստեցի 545-548
22. Տ. Ներսէս Բ Բագրեւանդցի 548-557
23. Տ. Յովհաննէս Բ Գաբեղեան 557-574
24. Տ. Մովսէս Բ Եղիվարդեցի 574-604
25. Տ. Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի 607-615
26. Տ. Կոմիտաս Ա Աղցեցի 615-628
27. Տ. Քրիստափոր Բ Ապահունի 628-630
28. Տ. Եզր Ա Փառաժնակերտցի 630-641
29. Տ. Ներսէս Գ Տայեցի (Իշխանեցի) 641-661
30. Տ. Անաստաս Ա Ակոռեցի 661-667
31. Տ. Իսրայէլ Ա Ոթմսեցի 667-677
32. Տ. Սահակ Գ Ձորոփորեցի 677-703
33. Տ. Եղիա Ա Արճիշեցի 703-717
34. Տ. Ս. Յովհաննէս Գ 0ձնեցի 717-728
35. Տ. Դաւիթ Ա Արամոնեցի 728-741
36. Տ. Տրդատ Ա Ոթմսեցի 741-764
37. Տ. Տրդատ Բ Դասնաւորեցի 764-767
38. Տ. Սիօն Ա Բաւոնեցի 767-775
39. Տ. Եսայի Ա Եղիպատրուշեցի 775-788
40. Տ. Ստեփաննոս Ա Դւնեցի 788-790
41. Տ. Յովաբ Ա Դւնեցի 790-791
42. Տ. Սողոմոն Ա Գառնեցի 791-792
43. Տ. Գէորգ Ա Բիւրականցի 792-795
44. Տ. Յովսէփ Բ Փարպեցի 795-806
45. Տ. Դաւիթ Բ Կակաղեցի 806-833
46. Տ. Յովհաննէս Դ Ովայեցի 833-855
47. Տ. Զաքարիա Ա Ձագեցի 855-876
48. Տ. Գէորգ Բ Գառնեցի 877-897
49. Տ. Մաշտոց Ա Եղիվարդեցի 897-898
50. Տ. Յովհաննէս Ե Դրասխանակերտցի 898-929
51. Տ. Ստեփաննոս Բ Ռշտունի 929-930
52. Տ. Թէոդորոս Ա Ռշտունի 930-941
53. Տ. Եղիշէ Ա Ռշտունի 941-946
54. Տ. Անանիա Ա Մոկացի 946-968
55. Տ. Վահան Ա Սիւնեցի 968-969
56․ Տ. Ստեփաննոս Գ Սեւանցի 969-972
57. Տ. Խաչիկ Ա Արշարունեցի 973-992
58. Տ. Սարգիս Ա Սեւանցի 992-1019
59. Տ. Պետրոս Ա Գետադարձ 1019-1058
60. Տ. Խաչիկ Բ Անեցի 1058-1065
61. Տ. Գրիգոր Բ Վկայասէր*1  1066-1105
62. Տ. Բարսեղ Ա Անեցի 1105-1113
63. Տ. Գրիգոր Գ Պահլաւունի 1113-1166
64. Տ. Ս. Ներսէս Դ Շնորհալի (Կլայեցի) 1166-1173
65. Տ. Գրիգոր Դ Տղայ  1173-1193
66. Տ. Գրիգոր Ե Քարավէժ 1193-1194
67. Տ. Գրիգոր Զ Ապիրատ  1194-1203
68. Տ. Յովհաննէս Զ Սսեցի 1203-1221
69. Տ. Կոստանդին Ա Բարձրբերդցի 1221-1267
70. Տ. Յակոբ Ա Կլայեցի  1268-1286
71. Տ. Կոստանդին Բ Կատուկեցի  1286-1289
72. Տ. Ստեփաննոս Դ Հռոմկլայեցի  1290-1293
73. Տ. Գրիգոր Է Անաւարզեցի 1293-1307
74. Տ. Կոստանդին Գ Կեսարացի 1307-1322
75. Տ. Կոստանդին Դ Լամբրոնացի  1323-1326
76. Տ. Յակոբ Բ Անաւարզեցի (Կլայեցի) 1327-1341  (դարձեալ կաթողիկոս)  1355-1359
77. Տ. Մխիթար Ա Գռներցի 1341-1355
78. Տ. Մեսրոպ Ա Արտազեցի 1359-1372
79. Տ. Կոստանդին Ե Սսեցի 1372-1374
80. Տ. Պօղոս Ա Սսեցի 1374-1382
81. Տ. Թէոդորոս Բ Կիլիկեցի 1382-1392
82. Տ. Կարապետ Ա Կեղեցի 1392-1404
83. Տ. Յակոբ Գ Սսեցի 1404-1411
84. Տ. Գրիգոր Ը Խանձողատ 1411-1418
85. Տ. Պօղոս Բ Գառնեցի 1418-1430
86. Տ. Կոստանդին Զ Վահկացի 1430-1439
87. Տ. Գրիգոր Թ Մուսաբէկեանց  1439-1441
88. Տ. Կիրակոս Ա Վիրապեցի  1441-1443
89. Տ. Գրիգոր Ժ Ջալալբէկեանց 1443-1465
90. Տ. Արիստակէս Բ Աթոռակալ  1465-1469
91. Տ. Սարգիս Բ Աջատար  1469-1474
92. Տ. Յովհաննէս Է Աջակիր  1474-1484
93. Տ. Սարգիս Գ Միւսայլ 1484-1515
94. Տ. Զաքարիա Բ Վաղարշապատցի 1515-1520
95. Տ. Սարգիս Դ Վրաստանցի   1520-1536
96. Տ. Գրիգոր ԺԱ Բիւզանդացի  1536-1545
97. Տ. Ստեփաննոս Ե Սալմաստեցի 1545-1567
98. Տ. Միքայէլ Ա Սեբաստացի  1567-1576
99. Տ. Գրիգոր ԺԲ Վաղարշապատցի 1576-1590
100. Տ. Դաւիթ Դ Վաղարշապատցի 1590-1629
101. Տ. Ս. Մովսէս Գ Տաթեւացի 1629-1632
102. Տ. Փիլիպոս Ա Աղբակեցի  1632-1655
103. Տ. Յակոբ Դ Ջուղայեցի 1655-1680
104. Տ. Եղիազար Ա Այնթապցի  1681-1691
105. Տ. Նահապետ Ա Եդեսացի 1691-1705
106. Տ. Աղեքսանդր Ա Ջուղայեցի  1706-1714
107. Տ. Աստուածատուր Ա Համադանցի 1715-1725
108. Տ. Կարապետ Բ Ուլնեցի  1726-1729
109. Տ. Աբրահամ Բ Խոշաբեցի  1730-1734
110. Տ. Աբրահամ Գ Կրետացի 1734-1737
111. Տ. Ղազար Ա Ջահկեցի  1737-1751
112. Տ. Մինաս Ա Անկեցի 1751-1753
113. Տ. Աղեքսանդր Բ Բիւզանդացի 1753-1755
114. Տ. Յակոբ Ե Շամախեցի  1759-1763
115. Տ. Սիմէոն Ա Երեւանցի 1763-1780
116. Տ. Ղուկաս Ա Կարնեցի 1780-1799
117. Տ. Դաւիթ Ե Էնէգէթցի Ղորղանեան 1801-1807
118. Տ. Դանիէլ Ա Սուրմառեցի 1807-1808
119. Տ. Եփրեմ Ա Ձորագեղցի 1809-1830
120. Տ. Յովհաննէս Ը Կարբեցի 1831-1842
121. Տ. Ներսէս Ե Աշտարակեցի Շահազիզեան 1843-1857
122. Տ. Մատթէոս Ա Կոստանդնուպոլսեցի Չուհաճեան 1858-1865
123. Տ. Գէորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի Քերեստէճեան 1866-1882
124. Տ. Մակար Ա Թեղուտցի Տէր-Պետրոսեան 1885-1891
125. Տ. Մկրտիչ Ա Վանեցի Խրիմեան 1892-1907
126. Տ. Մատթէոս Բ Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիրլեան 1908-1910
127. Տ. Գէորգ Ե Տփղիսեցի Սուրէնեանց 1911-1930
128. Տ. Խորէն Ա Մուրադբէկեան 1932-1938
129. Տ. Գէորգ Զ Չէորեքչեան 1945-1954
130. Տ. Վազգէն Ա Պալճեան 1955-1994
131. Տ. Գարեգին Ա Սարգիսեան 1995-1999
132. Տ. Գարեգին Բ Ներսիսեան 1999

 

*1067-1074 թթ. աթոռակից է եղել Տ.Գէորգ Գ Լօռեցին:

0 Պատասխաններ

Պատասխանել

Ցանկանո՞ւմ եք միանալ քննարկմանը:
Կարող ձեզ ազատ զգալ։

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։