ԹՈՒՐՔԸ ՇՈՒՏ ԿՄԵՌՆԻ ԹԷ ՄԵՆՔ II

II Ողբերգ ութի՞ւն կ՛ուզէք: Ահա´: Հայութիւն…

ԹՈՒՐՔԸ ՇՈՒՏ ԿՄԵՌՆԻ ԹԷ ՄԵՆՔ

I Վերջապէս նշաններ ցոյց կուտանք թուրքը…