Իբրև գիտության և տեսական խղճմտանքի մարդ՝
[Հայկ Ասատրյանը] իր խոսքը ծառայեցրել է ճշմարտության,
իսկ փրկարար ճշմարտությունը՝ իր անիրավված ժողովրդին:
Գ. Նժդեհ

ՑԵՂԱՆԵՆԳ ՇԷՅԹԱՆԸ

ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՀԱԿԱԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԵԼՈՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՏԸՆՏԻՐ

Սույն ժողովածուն Հ. Ասատրյանի գործերի՝ մինչ այսօր եղած առավել ամփոփ հրատարակությունն է:

ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ, ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՄԱՍԻՆ